Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Regulamin - Pasaż Odkryć

Godziny otwarcia:wt-pt:    8-17sb-nd:  10-18

Regulamin

 

REGULAMIN OBIEKTU

 

§ 1.

Organizacja

 Operatorem obiektu jest Tarnowskie Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowie – Rynek 5, tel. 14 6888888, www.tck.pl, które zarządza obiektem, prowadzi w nim działalność statutową i ustanawia niniejszy regulamin.


§ 2
Udostępnianie ekspozycji

 1. Obiekt jest otwarty dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach od 08 do 17, a w soboty i niedziele w godzinach od 10 do 18.
 2. Do obiektu obowiązują bilety wstępu.
 3. Cennik biletów ustala Operator.
 4. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób w obiekcie jest ograniczona.

§ 3
Zakup biletów

 1. Sprzedaż biletów jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc na zwiedzanie.
 2. Nabywca biletu ulgowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że do jego realizacji konieczne może być okazanie pracownikowi obsługi dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Bilety ulgowe przysługują osobom do lat 18, a w przypadku uczniów i studentów za okazaniem ważnej legitymacji; bilety ulgowe przysługują również osobom po 60 roku życia.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim.
  W przypadku zgłoszenia się do obiektu kilku osób z tym samym biletem upoważniona do skorzystania z zakupionych atrakcji będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

§ 4
Zasady przebywania zwiedzających na terenie obiektu

 1. Bilet na wystawę uprawnia do jednokrotnego wstępu tylko na teren wystawy. Opuszczenie terenu wystawy jest jednoznaczne z zakończeniem zwiedzania.
 2. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką osoby dorosłej.
 3. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Zalecane jest przebranie butów, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
 4. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia obiektu.
 5. W przypadku zgubienia kluczyka lub numerka do szatni pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30,00 zł.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnej części terenu dla zwiedzających. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie, w miarę możliwości, podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Wyłączenie dostępu zwiedzających do dowolnej części obiektu lub wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników lub innych osób wyznaczonych przez Operatora.
 10. Należy korzystać z eksponatów zgodnie z instrukcjami pracowników lub innych osób wyznaczonych przez Operatora oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
 12. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia obiektu należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom lub innym osobom wyznaczonym przez Operatora.
 13. Spożywanie posiłków i napojów jest całkowicie zabronione na terenie całego obiektu.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

§ 5
Rezerwacja, zapisy i przetwarzanie danych osobowych

 1. W rezerwacji telefonicznej można zarezerwować wyłącznie bilety grupowe. Rezerwacji można dokonać codziennie pod numerem telefonu 14 688 88 86 w godzinach otwarcia. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy infolinii.
 2. Rezerwacja i zakup biletów możliwe są pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 3. Jednorazowo można dokonać maksymalnie do 3 transakcji grupowych na nie więcej niż 30 osób każda.
 4. Rezerwując bilety telefonicznie, należy podać dane osoby lub instytucji, na którą kupowane są bilety. Formularz ustalony przez Operatora wypełnia pracownik obiektu na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie liczby wszystkich osób, które wezmą udział w wizycie.
 5. Dokonując zapisów na zajęcia w pracowniach edukacyjnych należy podać dane osobowe osoby zapisywanej wg formularza ustalonego przez Operatora
 6. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Tarnowskie Centrum Kultury. Dane przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia rezerwacji biletów i ich sprzedaży, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 
§ 6
Zasady dotyczące grup zorganizowanych

 1. Każda zorganizowana grupa osób nieletnich musi przebywać na terenie obiektu pod opieką co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
 2. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obiektu przez podopiecznych.
 3. Osoba odbierająca bilety grupowe w kasach zobowiązana jest do podania numeru transakcji i okazania potwierdzenia jej opłacenia. 

§ 7
Zakazy

 1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie obiektu zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających oraz wyposażenia. W szczególności zwiedzającym zabrania się:
        a) wynoszenia elementów wyposażenia poza teren obiektu;
        b) przenoszenia elementów wyposażenia poza przeznaczone dla nich miejsca;
        c) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych malowideł ściennych;
        d) wprowadzania na teren obiektu zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących;
        e) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych;
        f) wnoszenia na teren obiektu broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
        g) wnoszenia i wprowadzania na teren obiektu rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń oraz jeżdżenia na nich;
        h) spożywania posiłków i napojów;
        i) prowadzenia działalności handlowej;
        j) prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznej.
 2. Zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających oraz eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust. 1 i 2 zostaną wyproszone z obiektu. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.

§ 8
Bezpieczeństwo

 1. Obiekt jest objęty systemem dozoru elektronicznego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren wystawy nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 5)-7) Regulaminu.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób zwiedzających Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Zwroty za bilety w takiej sytuacji dokonywane są na podstawie paragonu fiskalnego bądź faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup biletów, dostarczonego do obiektu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zdarzenia. Zgłoszenia przesłane do obiektu po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Odkryć zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom personelu. 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pasazodkryc.pl oraz w kasie obiektu.
 2. Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Zwiedzający, który nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu, jest zobowiązany do opuszczenia obiektu na prośbę personelu. W takiej sytuacji zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do obiektu w danym dniu, ani zwrot należności za bilet.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.